Miljøpolitikk

NBF sin miljøpolitikk skal være en overordnet plan der forventninger, rammeverk, opplysninger og gode føringer gis til alle som er involvert i norsk bilsport.
Miljøpolitikken skal heller ikke være så detaljert at den legger hinder for lokale tiltak eller tilpasninger som hver enkelt utøver / klubb er best egnet til å vurdere selv.
Det er en klar forventning fra Norges Bilsportforbund at norsk bilsport tar miljø og klima på alvor, og det er viktig at alle involverte ser det ansvar det er å utøve en sport som kan komme i omdømmekonflikt i forhold til miljø og klima. Derfor har bilsporten et særlig ansvar innen dette feltet.

NBFs miljøpolitikk er som følger:

1. NBF skal være en miljø og ressurseffektiv organisasjon med godt og trivselspreget arbeidsmiljø

2. NBF skal være en rådgiver og samarbeidspartner for lisensinnehaver, arrangør, og baneeier for å påvirke en god bevisstgjøring i forhold til miljø og klimaspørsmål.

3. NBF skal fremstå med stor grad av troverdighet på fremtidsrettede løsninger og kontinuerlig søke etter løsninger og forslag som ivaretar sporten parallelt med samfunnets krav til redusert      utslipp.

4. Implementere forbundets Miljøpolitikk i alle seksjoner og formelle organer tilknyttet bilsport i Norge.

5. NBF skal årlig vurdere og eventuelt revidere miljømål basert på nasjonale og internasjonale føringer, lovpålagte krav, eller andre vesentlige faktorer som kan påvirke framtiden.

6. NBF skal opprette enkle og troverdige oppslagsverk, informasjonsmateriell, sjekklister og rapporter tilgjengelig for alle.

7. NBF vil delta på nasjonale og internasjonale forum der arrangement, bilsport og miljø/ klima er av vesentlig innhold.

8. NBF skal årlig redegjøre for sitt miljø- og klimaarbeid, samt evaluere og revidere sine miljømål.