Norsk Bilsports Verdigrunnlag og Fair Race

Norges Bilsportforbund er en organisasjon som er bygd opp rundt et kjerneprodukt; bilsport. Forbundets verdigrunnlag skal være fundamentet som skal veilede oss alle; utøvere, funksjonærer, ansatte og ledere, til å gjøre bilsporten attraktiv på alle måter. Ved å forstå, akseptere og etterleve verdiene vil vi kunne oppnå det aller viktigste: “Best utenfor banen” som igjen vil føre til sportslig utvikling og resultat.

Etikk og etiske verdier betyr fellesskapsbetingelser. Menneskelige aktivitets- og erfaringsområder har alle en etisk side. De bidrar til våre tenkemåter, og innvirker dermed på vår atferd og våre handlinger, og dermed på vår etiske orientering.

Moralen kommer først og fremst til uttrykk gjennom handlingene våre. Når vi gjør en moralsk vurdering, spør vi om en handling er riktig eller gal. Vi vurderer handlingen ut fra bestemte regler eller kjennetegn for det som er rett.

Etikken dreier seg om de reglene som styrer vår samhandling med andre mennesker og kommer først og fremst til uttrykk gjennom tankene våre. Hvordan skal vi handle? Hvorfor er det rett å handle på bestemte måter? Etikken er det altså grunnlaget for de moralske vurderingene vi foretar. Ofte sier vi at etikken er læresetningene mens moralen er måten vi praktiserer læresetningene på.

De som er stolte over sin organisasjon og over hva den utretter setter god moral i høysetet. Det individuelle skal respekteres, alle skal behandles likt, vi skal alle være gode mot hverandre, vi har en plikt til ikke å skade hverandre. Disse etiske prinsipper er så allmenne og kan utgjøre basis for videre diskusjon.

Å bygge opp et tillitsforhold tar lang tid og er et resultat av mange års arbeid av engasjerte bilsportere. Men å rive det ned igjen kan være gjort i en håndvending.

Når man skal gjøre en moralsk vurdering i en bestemt sak kan man stille seg følgende spørsmål:
– Er det korrekt?
– Kommer min handling til å bryte med forbundets regler, politikk eller kan den stille sporten i et dårlig lys?
– Finnes det en balanse og renhårighet mellom de innblandede partene?
– Tåler det å publiseres?
– Tåler det å granskes?
– Hvordan vil det være å lese om dette i media?
– Hvordan kommer jeg til å føle meg?
– Kan jeg stå for dette i morgen og i fremtiden?

Å forvalte forbundets etikk er alles ansvar, utøvere, klubber, styrer, funksjonærer, tillitsvalgte, ansatte, ledere og eiere.

Norges Bilsportforbunds grunnleggende verdier

 • Profesjonalitet
 • Felleskap og Glede
 • Respekt

Profesjonalitet

Vi må tilstrebe profesjonalitet i alle ledd – fra ansatte i NBF, tillitsvalgte, funksjonærer, utøvere og andre frivillige.
Husk at mange bruker fritiden sin på sporten vår. Med dette som utgangspunkt blir det naturlig å vise respekt og gi hverandre samme imøtekommenhet som man selv forventer seg.
Det beste bidraget i så hensende er at vi alle opptrer profesjonelt og imøtekommende.

Felleskap og Glede

Felleskap er å oppleve samhørighet og samhold med andre mennesker.
Alle skal bidra til å fremme felleskapet både lokalt, nasjonalt og internasjonalt.

Glede
Alle skal bidra til at alle trives og har det gøy og gjennom det vekker det din og andres interesse. Glede er er de gode opplevelsene man får via bilsporten og samholdet sporten innbyr til.

Respekt

Ved å også tenke “Best utenfor banen” og “mer enn bare bilsport” kan vi oppnå både glede, felleskap og samhold, verdier som vil føre til gode resultater også på banen.
Alle som har tilknytning til bilsport skal behandles likt med rettferdighet og respekt, uansett kjønn, alder, etnisk opprinnelse, legning, handicap, politisk ståsted eller stilling innenfor forbundet.
Alle har like mye verdi. Alles synspunkter og oppfatning respekteres.

 

I tillegg skal Norsk Bilsport fokuserer på:
Ren Bilsport
Sikkerhet
Integritet
Ærlighet
Lojalitet
Vennlighet
Relasjoner
Frivillighet

 

Trakassering

Norges Bilsportforbund er ikke en del av Norges Idrettsforbund, men har samme holdning til og følger de samme retningslinjene som norsk idrett ellers når det gjelder trakassering og overgrep knyttet til forbundets virksomhet.

Alle har ansvar for å gripe inn og varsle ved brudd på retningslinjene. Seksuelle overgrep er brudd på Straffeloven (kap.26), og skal meldes til, og etterforskes av politiet.

Følgende retningslinjer gjelder for Norsk Bilsport:

 1. Behandle alle med respekt, og avstå fra alle former for kommunikasjon, handling eller behandling som kan oppleves som krenkende.
 2. Unngå berøringer som kan oppleves som uønsket.
 3. Unngå alle former for verbal intimitet som kan oppleves som seksuelt ladet.
 4. Unngå uttrykk, vitser og meninger som omhandler utøveres kjønn eller seksuelle orientering på en negativ måte.
 5. Tilstrebe å ha begge kjønn representert i støtteapparatet.
 6. Unngå kontakt med utøvere i private rom uten at det er flere til stede eller det er avtalt med foresatte eller idrettsledelsen.
 7. Vise respekt for utøverens, trenerens og lederens privatliv.
 8. Unngå doble relasjoner. Dersom et gjensidig forhold etableres bør situasjonen tas opp og avklares åpent i miljøet.
 9. Ikke tilby noe form for motytelse i den hensikt å forlange eller forvente seksuelle tjenester i retur.
 10. Gripe inn og varsle dersom man opplever brudd på disse retningslinjene. Støtteapparatet (trenere, ledere, tillitsvalgte, funksjonærer, dommere, foreldre mfl.) har hovedansvar for at retningslinjene gjøres kjent og overholdes i organisasjonen/idrettsmiljøet.

 

Har du opplevd seksuell trakassering i norsk bilsport, så kan du varsle Norges Bilsportforbund på E-post varsling@bilsport.no

 

Rutiner ved varsel om trakassering i Norges Bilsportforbund

Hva betyr det å varsle?

Å varsle betyr å si fra eller advare om kritikkverdige, uakseptable eller ulovlige hendelser eller handlinger.

Målet med å varsle er å si ifra til en person som kan gjøre noe med det som er skjedd, ivareta personen som eventuelt er blitt utsatt for noe kritikkverdig, og stoppe at det skjer igjen.

Hva bør være med i varselet?

 • Oppsummer hva som har skjedd, hvem du varsler om, andre som er involvert og hvor det har skjedd.
 • Vær så konkret som mulig. Om det er flere hendelser, beskriv dem separat og lag en tidslinje.
 • Har du dokumentasjon, bilder, sms, chat, film etc. på det som har skjedd, send dette inn som vedlegg.
 • Vet du om andre som har vært vitne til det som har skjedd eller opplevd lignende hendelser, inkluder navn og kontaktinformasjon til dem.

 

 

Hva skjer med varselet når det er sendt inn?

Etter at varselet er sendt inn, er NBFs rutine at saken vil bli tildelt to saksbehandlere for håndtering. Om varsler ikke hører noe innen kort tid, ta kontakt der du varslet for å være sikker på at det er mottatt.

Når saksbehandlerne har mottatt varselet, vil de gjøre innledende avklaringer og undersøke saken gjennom samtale med alle involverte parter. De vil også holde varsleren informert om prosessen underveis.

Det kan ta tid å kartlegge en varslingssak, spesielt om saken er alvorlig. Hovedregelen er å «skynde seg sakte», slik at det blir en grundig og god håndtering. Om du er usikker hvor lang tid det vil ta, kontakt din saksbehandler.

Dersom omvarslet har et tillitsverv i NBF skal NBFs styre vedta midlertidig fratakelse av tillitsvervet til saken er ferdig behandlet.
Dersom personen det er varslet om er ansatt i NBF, er det viktig å følge arbeidsmiljøloven. Kapittel 2 i arbeidsmiljøloven gir rammen for regelverket for varsling fra og om ansatte, og forhold på arbeidsplassen.

 

Behandling av varsel

Det finnes ingen konkrete saksbehandlingsregler for behandling av en varslingssak. Alle varslingssaker er forskjellige. Det vil derfor være opp til de som er satt til å behandle saken å vurdere hva som er nødvendig for å sikre en forsvarlig behandling av den enkelte saken.

Det er viktig:

 • At alle varsler blir tatt på alvor av NBF .
 • At varslingssaken blir behandlet fortrolig. Fortrolighet innebærer at identiteten til varsler og den/de det ev. er varslet om, ikke skal gjøres kjent for flere enn det som er nødvendig for den videre behandlingen av saken. Fortrolighet kan også innebære at omvarslet ikke gjøres kjent med identiteten til varsleren.
 • At varslingssaker blir behandlet forsvarlig.
 • At nødvendige undersøkelser foretas innen rimelig tid.
 • At varslingssaker forsøkes avsluttet så effektivt og raskt som mulig.
 • At egnede tiltak iverksettes basert på resultatet av undersøkelsene.
 • At det vil bli vurdert konkret i hvert enkelt tilfelle hvem som skal involveres i den videre behandlingen i saken, og at det alltid vil bli vurdert om verneombud bør involveres.
 • Å ivareta varsleren. Det vil blant annet innebære:
  • At varsler mottar bekreftelse på at varselet er mottatt.
  • At varsler gis mulighet til å utdype varslingen.
  • At varsler gis rett til å la seg bistå av en tillitsperson (rådgiver, familiemedlem osv.).
  • At varsler får beskjed når saken er avsluttet.
  • At varslers øvrige rettigheter blir ivaretatt, se nærmere nedenfor.
 • Å ivareta omvarslet, forutsatt at det er igangsatt nærmere undersøkelse av en sak. Det vil blant annet innebære:
  • At omvarslet gis rett til å få innsyn i påstandene mot seg og andre personopplysninger som er samlet inn om vedkommende i forbindelse med behandlingen av varselet. Omvarslet har som hovedregel ikke rett til å få vite identiteten til den som har varslet.
  • At omvarslet gis rett til å få uttale seg om saken (kontradiksjon).
  • At omvarslet gis rett til å la seg bistå av en tillitsperson (rådgiver, familiemedlem osv.)
  • At omvarslet får beskjed når saken er avsluttet.
  • At omvarslet, dersom det ikke er funnet kritikkverdige forhold, gis tilbakemelding så raskt som mulig, og på en slik måte at omvarslet kan oppleve å være fri for mistanke.
  • At omvarsledes øvrige rettigheter blir ivaretatt.

De som er satt til å behandle saken, skal utarbeide en logg hvor det fremgår hvordan den ble behandlet, hvem som deltok i behandlingen, og resultatet av varslingsundersøkelsen. Logg og øvrige saksdokumenter skal arkiveres og lagres som fortrolig på betryggende måte.

I enkelte varslingssaker vil de som er satt til å behandle saken utarbeide konkrete skriftlige saksbehandlingsregler for den aktuelle saken, som berørte i saken vil få tilgang til. Slike saksbehandlingsregler er basert på, og vil utfylle, ovennevnte punkter om håndtering av varsler.

 

Etterarbeid
Det er viktig å sikre en god avslutning og oppfølging av varslingssaken. Et godt etterarbeid inkluderer både å informere om saksgang og konklusjon i saken til riktige personer, at konklusjonen i saken følges opp, og at informasjon i saken er oppbevart på en sikker måte.

Informere involverte parter
Når styret har fattet et vedtak om utfallet av varslingssaken, skal både den som har varslet og den det er varslet om få informasjon om dette. Informasjonen skal deles med de i separate brev, slik at de mottar informasjonen skriftlig.

Dersom det er andre involverte, skal de få informasjon om at saken er ferdig behandlet, men de skal i utgangspunktet ikke få detaljene om utfallet av varslingssaken. Det kan imidlertid være unntak, men dette må vurderes konkret i hver enkelt sak.

 

Følge opp konklusjon og vedtak i saken
Styret skal etter å ha informert partene om utfall, også følge opp konsekvens av saken og sørge for at reaksjoner som er gitt gjennomføres.

Dette kan innebære å informere andre organisasjonsledd om saken, eller å sende den videre til klubb/organisasjon. Men det kan også være at reaksjonen kun gjennomføres innad i organisasjonsleddet.

 

Oppsummering, lagre og avslutte saken
Det er det viktig å sørge for at all relevant informasjon i saken er lagt inn og lagret på en trygg og sikker måte.

Styret vil i en varslingssak få informasjon som er sensitiv. Det er viktig at denne informasjonen holdes konfidensiell og ikke deles med flere enn nødvendig, også i etterkant av en varslingssak. Dette er viktig for å forebygge at det oppstår rykter etter at en sak er ferdig behandlet. Det er et mål at personer som har varslet og/eller vært utsatt i en sak, føler seg trygge og ønsker å fortsette i aktiviteten som før. Forebygging av rykter og negative kommentarer er et viktig tiltak for å sikre dette.

 

 

Ren Bilsport

Norges Bilsportforbund skal være en organisasjon som arbeider mot bruk av rusmidler i forbindelse med bilsport.

• Bilsportforbundet skal være tilknyttet Antidoping Norge og med det regelverket til WADA. Alle bilsportsutøvere skal være forpliktet til å rette seg etter disse regler og kontroller.
• Barn og ungdom som deltar i bilsport skal møte et trygt og rusfritt miljø under konkurranse og trening.
• Trenere, ledere og utøvere skal framstå som gode forbilder for barn og unge og ikke nyte rusmidler under løpene. Det oppfordres også til å være varsom i sosiale sammenheng.
• Bilsportsutøvere skal informeres om de skadevirkninger rusmidler har på prestasjonsevnen, sikkerheten og det sosiale miljø.
• Tribunekulturen skal være trygg, familievennlig og rusfri. På spesielt avsatte områder kan det serveres alkohol,
men da kun i henhold til norsk alkohollovgivning og gitte tillatelser. På grunn av sikkerhet, men også på grunn av det sosiale miljø, skal det være god kontroll med serveringen.
• Bilsporten skal ha en restriktiv holdning til samarbeidsavtaler med bedrifter som har en vesentlig del av sin virksomhet knyttet til salg av rusmidler.

Sikkerhet

Det skal være i størst mulig grad være sikkert å utøve bilsport, enten man er utøver eller funksjonær.
Vi setter til enhver tid sikkerheten i høysetet ved utarbeidelse av reglement og oppfølging av dette.
Høy sikkerhet skal være et kjerneområde for alle som deltar i bilsporten, både som utøver, funksjonær og publikum.

Integritet

Vi skal være lojale mot våre meninger og verdier: gjøre det vi sier.
Vi skal handle etter vår overbevisning i den grad denne er rasjonell – fornuftig, være konsekvente og prinsipielle.
Vi skal på samme tid være rasjonelle og egennyttige.
I en individuell idrett må utøveren få være egennyttig, det ligger ingen konflikt i dette så lenge man ikke er egennyttig på andres beskostning eller skader andre.
Ærlighet er en forutsetning for integritet, aldri late som fakta er noe annet enn fakta.
Grunnverdien fornuft er oppnåelig for oss alle. Fornuft betyr sunn dømmekraft, tenkeevne og vett. Å følge fornuften betyr i praksis; baser kunnskap på objektive observasjoner, se, les, lytt aktivt og gjør deg så opp en mening.

Ærlighet

Ærlighet er et uttrykk for vår moral.
Ærlighet og redelighet er en forutsetning for at et samarbeid skal kunne fungere.
Ærlighet innebærer å følge vedtatte regler, opptre rederlig og verdig i alle situasjoner. Alle skal spille med åpne kort og være ærlige og rederlige.

Lojalitet

Lojalitet er når det blir lagt opp til samarbeid og informasjon slik at alle ledd blir en del av helheten og følger det som er vedtatt.
Si din mening i de rette fora, etterlev vedtatte lover og regler.
Ikke baksnakk andre og virksomheten. Ikke kritiser enkeltmennesker (utøvere, funksjonærer m.fl.), seksjoner eller forbund ovenfor utenforstående.
Vi skal ha en åpen og oppriktig dialog innenfor forbundet og ha en oppriktig handling.
Vi skal sørge for at våre ord og handlinger ikke skader bilsporten utad.
Hver og en kan gjennom de rette kanaler søke å påvirke beslutningsstrukturen.
Etter en beslutning er tatt skal vi så effektivt som mulig iverksette beslutningen selv om det ikke er som vi/jeg argumenterte for.
Vi skal ikke la våre egne handlinger påvirkes for å oppnå egne fordeler eller unnvike ubehageligheter.

Vennlighet

Vi forsøker å møte alle utøvere, funksjonærer, tillitsvalgte, samarbeidspartnere, sponsorer m.m., sånn som vi selv vil bli møtt i alle situasjoner, i både med og motgang.
Vi respekterer alltid hverandre, våre motstandere, funksjonærer, tekniske, jury, løpsledere, teamkamerater, gjennom alltid å opptre korrekt og sportslig.
Vi frastår fra alle former av krenkende ord og handlinger.

Relasjoner

Vi har alle samme interesse innen forbundet og mange finner sin livskamerat her.
Vi skal alle sørge for å forebygge og forhindre at noen utsettes for trakaseringer, diskriminering eller annen uønsket oppførsel.
Kjennetegnet på trakasseringer er at de er uønsket for den som blir utsatt.

Frivillighet

Norsk Bilsport er basert på frivillig arbeid og igjennom frivilligheten skapes viktige verdier vi må verne om til enhver tid. Lokalt engasjement utgjør grunnpilaren i alle aktiviteter på alle nivåer i Norsk Bilsport.