Norsk Bilsports Verdigrunnlag og Fair Race

Norges Bilsportforbund er en organisasjon som er bygd opp rundt et kjerneprodukt; bilsport. Forbundets verdigrunnlag skal være fundamentet som skal veilede oss alle; utøvere, funksjonærer, ansatte og ledere, til å gjøre bilsporten attraktiv på alle måter. Ved å forstå, akseptere og etterleve verdiene vil vi kunne oppnå det aller viktigste: “Best utenfor banen” som igjen vil føre til sportslig utvikling og resultat.

Etikk og etiske verdier betyr fellesskapsbetingelser. Menneskelige aktivitets- og erfaringsområder har alle en etisk side. De bidrar til våre tenkemåter, og innvirker dermed på vår atferd og våre handlinger, og dermed på vår etiske orientering.

Moralen kommer først og fremst til uttrykk gjennom handlingene våre. Når vi gjør en moralsk vurdering, spør vi om en handling er riktig eller gal. Vi vurderer handlingen ut fra bestemte regler eller kjennetegn for det som er rett.

Etikken dreier seg om de reglene som styrer vår samhandling med andre mennesker og kommer først og fremst til uttrykk gjennom tankene våre. Hvordan skal vi handle? Hvorfor er det rett å handle på bestemte måter? Etikken er det altså grunnlaget for de moralske vurderingene vi foretar. Ofte sier vi at etikken er læresetningene mens moralen er måten vi praktiserer læresetningene på.

De som er stolte over sin organisasjon og over hva den utretter setter god moral i høysetet. Det individuelle skal respekteres, alle skal behandles likt, vi skal alle være gode mot hverandre, vi har en plikt til ikke å skade hverandre. Disse etiske prinsipper er så allmenne og kan utgjøre basis for videre diskusjon.

Å bygge opp et tillitsforhold tar lang tid og er et resultat av mange års arbeid av engasjerte bilsportere. Men å rive det ned igjen kan være gjort i en håndvending.

Når man skal gjøre en moralsk vurdering i en bestemt sak kan man stille seg følgende spørsmål:
– Er det korrekt?
– Kommer min handling til å bryte med forbundets regler, politikk eller kan den stille sporten i et dårlig lys?
– Finnes det en balanse og renhårighet mellom de innblandede partene?
– Tåler det å publiseres?
– Tåler det å granskes?
– Hvordan vil det være å lese om dette i media?
– Hvordan kommer jeg til å føle meg?
– Kan jeg stå for dette i morgen og i fremtiden?

Å forvalte forbundets etikk er alles ansvar, utøvere, klubber, styrer, funksjonærer, tillitsvalgte, ansatte, ledere og eiere.

Norges Bilsportforbunds grunnleggende verdier

 • Profesjonalitet
 • Felleskap og Glede
 • Respekt

Profesjonalitet

Vi må tilstrebe profesjonalitet i alle ledd – fra ansatte i NBF, tillitsvalgte, funksjonærer, utøvere og andre frivillige.
Husk at mange bruker fritiden sin på sporten vår. Med dette som utgangspunkt blir det naturlig å vise respekt og gi hverandre samme imøtekommenhet som man selv forventer seg.
Det beste bidraget i så hensende er at vi alle opptrer profesjonelt og imøtekommende.

Felleskap og Glede

Felleskap er å oppleve samhørighet og samhold med andre mennesker.
Alle skal bidra til å fremme felleskapet både lokalt, nasjonalt og internasjonalt.

Glede
Alle skal bidra til at alle trives og har det gøy og gjennom det vekker det din og andres interesse. Glede er er de gode opplevelsene man får via bilsporten og samholdet sporten innbyr til.

Respekt

Ved å også tenke “Best utenfor banen” og “mer enn bare bilsport” kan vi oppnå både glede, felleskap og samhold, verdier som vil føre til gode resultater også på banen.
Alle som har tilknytning til bilsport skal behandles likt med rettferdighet og respekt, uansett kjønn, alder, etnisk opprinnelse, legning, handicap, politisk ståsted eller stilling innenfor forbundet.
Alle har like mye verdi. Alles synspunkter og oppfatning respekteres.

 

I tillegg skal Norsk Bilsport fokuserer på:
Ren Bilsport
Sikkerhet
Integritet
Ærlighet
Lojalitet
Vennlighet
Relasjoner
Frivillighet

Seksuell trakassering:

Norsk idrett har egne retningslinjer mot seksuell trakassering og overgrep. Norges Bilsportforbund er ikke under Norges Idrettsforbund, men følger de samme retningslinjene.

Alle har ansvar for å gripe inn og varsle ved brudd på retningslinjene. Seksuelle overgrep er brudd på Straffeloven (kap.26), og skal meldes til, og etterforskes av politiet.

Har du opplevd seksuell trakassering i norsk bilsport, så kan du varsle  Norges Bilsportforbund på E-post varsling@bilsport.no Du vil så bli kontaktet av forbundets etiske rådgiver.

Følgende retningslinjer gjelder:

 1. Behandle alle med respekt, og avstå fra alle former for kommunikasjon, handling eller behandling som kan oppleves som krenkende.
 2. Unngå berøringer som kan oppleves som uønsket.
 3. Unngå alle former for verbal intimitet som kan oppleves som seksuelt ladet.
 4. Unngå uttrykk, vitser og meninger som omhandler utøveres kjønn eller seksuelle orientering på en negativ måte.
 5. Tilstrebe å ha begge kjønn representert i støtteapparatet.
 6. Unngå kontakt med utøvere i private rom uten at det er flere til stede eller det er avtalt med foresatte eller idrettsledelsen.
 7. Vise respekt for utøverens, trenerens og lederens privatliv.
 8. Unngå doble relasjoner. Dersom et gjensidig forhold etableres bør situasjonen tas opp og avklares åpent i miljøet.
 9. Ikke tilby noe form for motytelse i den hensikt å forlange eller forvente seksuelle tjenester i retur.
 10. Gripe inn og varsle dersom man opplever brudd på disse retningslinjene. Støtteapparatet (trenere, ledere, tillitsvalgte, funksjonærer, dommere, foreldre mfl.) har hovedansvar for at retningslinjene gjøres kjent og overholdes i organisasjonen/idrettsmiljøet.

Ren Bilsport

Norges Bilsportforbund skal være en organisasjon som arbeider mot bruk av rusmidler i forbindelse med bilsport.

• Bilsportforbundet skal være tilknyttet Antidoping Norge og med det regelverket til WADA. Alle bilsportsutøvere skal være forpliktet til å rette seg etter disse regler og kontroller.
• Barn og ungdom som deltar i bilsport skal møte et trygt og rusfritt miljø under konkurranse og trening.
• Trenere, ledere og utøvere skal framstå som gode forbilder for barn og unge og ikke nyte rusmidler under løpene. Det oppfordres også til å være varsom i sosiale sammenheng.
• Bilsportsutøvere skal informeres om de skadevirkninger rusmidler har på prestasjonsevnen, sikkerheten og det sosiale miljø.
• Tribunekulturen skal være trygg, familievennlig og rusfri. På spesielt avsatte områder kan det serveres alkohol,
men da kun i henhold til norsk alkohollovgivning og gitte tillatelser. På grunn av sikkerhet, men også på grunn av det sosiale miljø, skal det være god kontroll med serveringen.
• Bilsporten skal ha en restriktiv holdning til samarbeidsavtaler med bedrifter som har en vesentlig del av sin virksomhet knyttet til salg av rusmidler.

Sikkerhet

Det skal være i størst mulig grad være sikkert å utøve bilsport, enten man er utøver eller funksjonær.
Vi setter til enhver tid sikkerheten i høysetet ved utarbeidelse av reglement og oppfølging av dette.
Høy sikkerhet skal være et kjerneområde for alle som deltar i bilsporten, både som utøver, funksjonær og publikum.

Integritet

Vi skal være lojale mot våre meninger og verdier: gjøre det vi sier.
Vi skal handle etter vår overbevisning i den grad denne er rasjonell – fornuftig, være konsekvente og prinsipielle.
Vi skal på samme tid være rasjonelle og egennyttige.
I en individuell idrett må utøveren få være egennyttig, det ligger ingen konflikt i dette så lenge man ikke er egennyttig på andres beskostning eller skader andre.
Ærlighet er en forutsetning for integritet, aldri late som fakta er noe annet enn fakta.
Grunnverdien fornuft er oppnåelig for oss alle. Fornuft betyr sunn dømmekraft, tenkeevne og vett. Å følge fornuften betyr i praksis; baser kunnskap på objektive observasjoner, se, les, lytt aktivt og gjør deg så opp en mening.

Ærlighet

Ærlighet er et uttrykk for vår moral.
Ærlighet og redelighet er en forutsetning for at et samarbeid skal kunne fungere.
Ærlighet innebærer å følge vedtatte regler, opptre rederlig og verdig i alle situasjoner. Alle skal spille med åpne kort og være ærlige og rederlige.

Lojalitet

Lojalitet er når det blir lagt opp til samarbeid og informasjon slik at alle ledd blir en del av helheten og følger det som er vedtatt.
Si din mening i de rette fora, etterlev vedtatte lover og regler.
Ikke baksnakk andre og virksomheten. Ikke kritiser enkeltmennesker (utøvere, funksjonærer m.fl.), seksjoner eller forbund ovenfor utenforstående.
Vi skal ha en åpen og oppriktig dialog innenfor forbundet og ha en oppriktig handling.
Vi skal sørge for at våre ord og handlinger ikke skader bilsporten utad.
Hver og en kan gjennom de rette kanaler søke å påvirke beslutningsstrukturen.
Etter en beslutning er tatt skal vi så effektivt som mulig iverksette beslutningen selv om det ikke er som vi/jeg argumenterte for.
Vi skal ikke la våre egne handlinger påvirkes for å oppnå egne fordeler eller unnvike ubehageligheter.

Vennlighet

Vi forsøker å møte alle utøvere, funksjonærer, tillitsvalgte, samarbeidspartnere, sponsorer m.m., sånn som vi selv vil bli møtt i alle situasjoner, i både med og motgang.
Vi respekterer alltid hverandre, våre motstandere, funksjonærer, tekniske, jury, løpsledere, teamkamerater, gjennom alltid å opptre korrekt og sportslig.
Vi frastår fra alle former av krenkende ord og handlinger.

Relasjoner

Vi har alle samme interesse innen forbundet og mange finner sin livskamerat her.
Vi skal alle sørge for å forebygge og forhindre at noen utsettes for trakaseringer, diskriminering eller annen uønsket oppførsel.
Kjennetegnet på trakasseringer er at de er uønsket for den som blir utsatt.

Frivillighet

Norsk Bilsport er basert på frivillig arbeid og igjennom frivilligheten skapes viktige verdier vi må verne om til enhver tid. Lokalt engasjement utgjør grunnpilaren i alle aktiviteter på alle nivåer i Norsk Bilsport.