Appell nr. 291 og 292

Appelldomstolen har gjennomgått dokumentene i de tilsendte appellene 291 og 292 og har enstemmig besluttet følgende:

I henhold til Generelle bestemmelser art. 15.4.19 hjemvises begge til ny behandling i en jury for å sikre en forsvarlig saksbehandling.

I påvente av ny jurybeslutning tilbakebetales innsendte depositum.

Den juryen som oppnevnes må bekjentgjøre sin beslutning for deltagerne i konkurransen og det må gis tilstrekkelig appellfrist.