Godkjente isbaner – Kjøring på isbaner

 Følgende isbaner er godkjente av NBF for kjøring med lisensierte biler. Andre baner kan være ført opp som ikke godkjent, det betyr da at eventuell kjøring må skje etter hva som er beskrevet i veitrafikkloven. (Maks 80 km/t. EU kontrollert bil med skilter)  https://lovdata.no/dokument/NL/lov/1965-06-18-4

Utover banegodkjenning vil det kreves en arrangørlisens som er utstedt til en godkjent klubb eller avdeling.

Godkjenningen gjelder så lenge det er forsvarlig isforhold, maks frem til 1. mai 2021

 

Banenavn - VannKlubbgodkjent/ikke godkjent
Solevannet - HebbeKNA EikerGodkjent
FlatsjøNMK SeljordGodkjent fra 30.01
LosnaNMK
Sør Gudbrandsdal
ikke Godkjent
KviteseidNMK Vest TelemarkGodkjent fra 02.02
VurrusjøenNMK EngerdalIkke Godkjent
OftevannIkke Godkjent
MarkavannetNMK Nore og UvdalGodkjent fra 02.02
YtterpollenNMK LofotenGodkjent fra 30.01
VatsfjordenNMK Golikke Godkjent
TrytetjernNMK GolGodkjent
KlomyraNMK VesterålenIkke Godkjent
StrandefjordenNMK ValdresGodkjent fra 30.01
Tisleiaikke godkjent
Tørråssjøenikke godkjent
Hjerkinndammenikke godkjent
SkorstølvannetIkke godkjent

I forbindelse med forandringer av reglement for bane/motordag og trening er det nå mye lettere å arrangere trening på isbaner.

Se: https://bilsport.no/grener/event/

TA KONTAKT FOR YTTERLIGERE INFORMASJON.

Samferdselsdepartementet ved vegdirektoratet sin forskrift om motorsport på lukket bane eller annet avsperret område.

Kapittel 1. Motorsport

§ 1. Dette kapittel gjelder organisert trenings- og konkurransekjøring på lukket bane eller annet avsperret område. Kjøringen må skje i regi av og med medlemmer i klubb tilsluttet Norges Bilsportforbund eller Norges Motorsykkelforbund. Kjøringen skal følge reglement fastsatt av de nevnte forbundene. Endringer i reglementene skal fortløpende innsendes til Vegdirektoratet.

http://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2001-01-15-26/KAPITTEL_1#KAPITTEL_1

Prøveskilt

Prøvekjennemerker ikke skal utstedes eller brukes til følgende:

– Kjøring til, fra og på bane – Rallykjøring – Alle former for billøp, derunder gatebilløp (Gjelder alle kjøretøytyper) – Kjøretøy som aldri vil kunne bli registrert i Norge http://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/1990-01-25-92/KAPITTEL_2#§2-7

Utdrag fra Norges Bilsportforbunds regler og forskrifter:

§ 260. Banelisens – arrangørforsikring

Alle baner skal ha banelisens utstedt av NBF. Før banelisens kan utstedes, skal banen være

inspisert og godkjent Se NBFs hjemmesider, sikkerhet. Rutine for banegodkjenning og oppfølging. Søknad om dette sendes på fastsatt skjema innen de til enhver tid fastsatte frister. Arrangøren er forøvrig ansvarlig for innhenting av nødvendige tillatelser fra andre myndigheter og instanser (politi, grunneiere osv.). Arrangøren er forpliktet til å akseptere og betale den arrangørforsikring som NBF tegner på arrangørens vegne.

§ 269. Bestemmelser om organisert trening/motordager/testing

1. Definisjon

All organisert kjøring som ikke er konkurranse omfattes av disse bestemmelser. All aktivitet under denne bestemmelsen skal være godkjent av og forsikret gjennom NBF. Det skal foreligge tillatelse fra grunneier og politi samt banegodkjenning der dette er aktuelt. Søknadsfrist senest tre uker før aktiviteten.

2. Ansvar

Klubb tilsluttet NBF må stå ansvarlig for aktiviteten. Klubbene får ansvar for å oppnevne treningsansvarlig. Det er klubbens ansvar å forvisse seg om at denne personen har tilstrekkelig kunnskap og forutsetninger til å kunne gjennomføre treningen i henhold til gjeldende regler i NSR. Denne personen har på vegne av klubben ansvaret for at aktiviteten gjennomføres i henhold til NSR. http://bilsport.no/reglement/

For kjøring på islagt vann kan man sjekke følgende: https://www.skogkurs.no/kunnskapsskogen/artikkel.cfm?Id_art=71

Vi gjør oppmerksom på at dette er bare et utdrag av bestemmelser/paragrafer.