Godkjente isbaner – Kjøring på isbaner

I forbindelse med forandringer av reglement for bane/motordag og trening er det nå mye lettere å arrangere trening på isbaner.

Se: https://bilsport.no/grener/event/

TA KONTAKT FOR YTTERLIGERE INFORMASJON.

Følgende isbaner er godkjente av NBF for kjøring med lisensierte biler. Andre baner kan være ført opp som ikke godkjent, det betyr da at eventuell kjøring må skje etter hva som er beskrevet i veitrafikkloven. (Maks 80 km/t. EU kontrollert bil med skilter)  https://lovdata.no/dokument/NL/lov/1965-06-18-4

Utover banegodkjenning vil det kreves en arrangørlisens som er utstedt til en godkjent klubb eller avdeling.

Godkjenningen gjelder så lenge det er forsvarlig isforhold, maks frem til 1. mai 2023

 

Isbaner gjeldende fra 1. januar 2024

Banenavn - VannKlubbgodkjent/ikke godkjent
Solevannet - HebbeKNA EikerGodkjent
FlatsjøNMK SeljordGodkjent
BunesvikaKNA Bunes idrettslagikke Godkjent
KviteseidNMK Vest Telemarkikke Godkjent
VurrusjøenNMK EngerdalGodkjent
OftevannIkke Godkjent
MarkavannetNMK Nore og Uvdalikke Godkjent
YtterpollenNMK Lofotenikke Godkjent
VatsfjordenNMK Golikke Godkjent
TrytetjernNMK GolGodkjent
KlomyraNMK VesterålenIkke Godkjent
StrandefjordenNMK Valdresikke Godkjent
TisleiaPorsche Son har godkjent bane følgende datoerikke godkjent
Tørråssjøenikke godkjent
Sand GårdSpydeberg MotorklubbGodkjent
SkorstølvannetIkke godkjent
Vinstra MotorsportsenterNMK Midt Gudbrandsdalikke godkjent
DagaliHaugland Racing schoolgodkjent
Brekkeidet- Holandsveien NMK Brønnøyikke godkjent

Samferdselsdepartementet ved vegdirektoratet sin forskrift om motorsport på lukket bane eller annet avsperret område.

Motorsport

Trenings- og konkurransekjøring på lukket bane eller annet avsperret område må skje i regi av arrangør som organiserer slik aktivitet i medhold av reglement og tillatelser gitt av et motorsportforbund.

Forskrift om kjøring på lukket bane eller annet avsperret område og om annen bruk av gokart – Lovdata

 

Prøveskilt

Prøvekjennemerker ikke skal utstedes eller brukes til følgende:

– Kjøring til, fra og på bane – Rallykjøring – Alle former for billøp, derunder gatebilløp (Gjelder alle kjøretøytyper) – Kjøretøy som aldri vil kunne bli registrert i Norge http://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/1990-01-25-92/KAPITTEL_2#§2-7

Utdrag fra Norges Bilsportforbunds regler og forskrifter:

§ 260. Banelisens – arrangørforsikring

Alle baner skal ha banelisens utstedt av NBF. Før banelisens kan utstedes, skal banen være

inspisert og godkjent Se NBFs hjemmesider, sikkerhet. Rutine for banegodkjenning og oppfølging. Søknad om dette sendes på fastsatt skjema innen de til enhver tid fastsatte frister. Arrangøren er forøvrig ansvarlig for innhenting av nødvendige tillatelser fra andre myndigheter og instanser (politi, grunneiere osv.). Arrangøren er forpliktet til å akseptere og betale den arrangørforsikring som NBF tegner på arrangørens vegne.

§ 269. Bestemmelser om organisert trening/motordager/testing

1. Definisjon

All organisert kjøring som ikke er konkurranse omfattes av disse bestemmelser. All aktivitet under denne bestemmelsen skal være godkjent av og forsikret gjennom NBF. Det skal foreligge tillatelse fra grunneier og politi samt banegodkjenning der dette er aktuelt. Søknadsfrist senest tre uker før aktiviteten.

2. Ansvar

Klubb tilsluttet NBF må stå ansvarlig for aktiviteten. Klubbene får ansvar for å oppnevne treningsansvarlig. Det er klubbens ansvar å forvisse seg om at denne personen har tilstrekkelig kunnskap og forutsetninger til å kunne gjennomføre treningen i henhold til gjeldende regler i NSR. Denne personen har på vegne av klubben ansvaret for at aktiviteten gjennomføres i henhold til NSR. http://bilsport.no/reglement/

For kjøring på islagt vann kan man sjekke følgende: Forskrift for bruk av motorkjøretøyer i utmark og på islagte vassdrag – Lovdata

Vi gjør oppmerksom på at dette er bare et utdrag av bestemmelser/paragrafer.