Anmeldelser og avbud

ANMELDELSER (påmelding) (GS Art. 3.8)

  • En anmeldelse til et løp er en bindende kontrakt mellom anmelder og arrangør.
  • Den forplikter anmelder til å delta i den konkurransen anmeldelsen gjelder
  • Ved begrunnet forfall plikter anmelder/fører straks å meddele dette til arrangøren. Skjer dette telefonisk må forfallet bekreftes skriftlig eller ved e-post umiddelbart
  • 9.13: En anmelder/fører som er påmeldt i en konkurranse, men som uteblir for å delta i en annen konkurranse på annet sted, suspenderes for den tid NBF måtte bestemme.
  • Art. 3.11: Anmeldelsesfristen må overholdes.

Tips: Bruk ikke ordet etteranmeldelsesgebyr i tilleggsreglene. Skriv heller for eksempel: For anmeldelser mottatt før den (dato, klokkeslett) – er startkontingenten kr. 400,-. For anmeldelser mottatt etter denne dato, er startkontingenten kr. 800,- 

  • 3.13: En anmelder som sender en anmeldelse som inneholder feilaktige opplysninger kan bli erklært skyldig i dårlig opptreden, og anmeldelsesavgiften kan inndras.
  • 3.14: En sportskomitè kan nekte å godta en anmeldelse. Det må begrunnes. En nektelse er definitiv og kan ikke appelleres.
  • 3.19 : En og samme bil må ikke anmeldes mer enn en gang i samme konkurranse. (3.19.2 også viktig)

AVBUD

HUSK : Angi i tilleggsreglene hvordan de påmeldte kan melde avbud – både før og på stevnedagen. Det må også opplyses et telefonnr. der arrangøren kan nåes helt fra tilleggsreglene er lagt ut. 

Norges Bilsportforbund
Nils Hansens vei 2
0611 Oslo

Jeg skulle kjøre løp den 30.06.07, men fikk tekniske problemer den 29.06. og druknet mine sorger i en flaske.
Da det i tilleggsreglene bare står avbud tlf. nummer på løpsdagen, kunne jeg ikke varsle den 29.06. Da jeg våknet den 30.06 var klokken 14.30 og løpet hadde startet for 5 timer siden. Da tenkte jeg at de hadde skjønt at jeg ikke kom. Dessverre. 

Med vennlig hilsen
Per Bilsport

Her har deltageren ikke hatt mulighet til å varsle at han måtte melde avbud til løpet den 30.06.

Arrangøren har ved en forglemmelse ikke skrevet telefonnr. som kan benyttes før stevnedagen i tilleggsreglene. Han kunne heller ikke melde avbud skriftlig, da de tekniske problemene oppsto dagen før stevnet. Et brev ville ikke ha kommet frem før etter at stevnet var over.