Lov om helligdagsfred

  • Helgefreden varer frem til kl. 13.00 på søndager (Norges lover)
  • Dere må søke det lokale politikammer om dispensasjon for å starte tidligere. Dette må gjøres i god tid.

Utdrag av Lov 1995-02-24 nr 12: Lov om helligdager og helligdagsfred:

4. Offentlige arrangementer
På helligdag mellom kl 06 og kl 13 er det ikke tillatt å arrangere eller holde offentlige tilstelninger eller forestillinger, sportskonkurranser og sportsstevner. 

Forbudet i første ledd skal ikke være til hinder for:

  1. Arrangementer i regi av tros- og livssynssamfunn
  2. Utstillinger av kunstnerisk, vitenskapelig eller opplysende art.
  3. Sportsarrangementer som ikke er beregnet på å samle tilskuere eller som er så tidkrevende at det er nødvendig å starte før kl. 13. Regelen her gjelder ikke motorrace på bane, flygestevner, travløp, galoppløp, veddeløp og profesjonelle sportskonkurranser og sportsstevner.
  4. Arrangementer på 1. og 17. mai 

Når særlige grunner foreligger, kan politimesteren for den enkelte anledning tillate arrangement som ellers ville være forbudt etter denne paragraf. Politimesterens vedtak kan påklages til departementet.