Tilskuddsordninger

Norges Bilsportforbund har fått tildelt midler som skal benyttes til utstyr. Kulturdepartementet har i år stilt 2,5 mill kroner til rådighet for norsk bilsport.

Siden 2018 er Norsk bilsport tilført 8,5 millioner kroner som i sin helhet går til våre tilsluttede klubber 

Disse midlene er det nå mulig for klubber å søke om tilskudd fra.

Det presiseres at tilskuddet gis til utstyr og det blir ikke tatt hensyn til dugnader eller gaver i søknadsgrunnlaget.

Her vil du finne Veiledning for søknad om tilskudd . Sende inn søknadskjema hvis det er noe du er usikker på se vårt Eksempel skjema


Det kan søkes om tilskudd til følgende utstyr:

Lysanlegg:
Dette er systemer som gjør det mulig å begrense personellbehovet på våre baner. Det er enkelt sagt et system som kommuniserer fra løpsledelse til den aktive via lyssignaler. Dette bedrer sikkerheten for funksjonærene betraktelig.

Barrierer og/eller autovern mellom banetraseer og mellom bane og omgivelsene:
Dette vil sikre deltakere mot å treffe hverandre samt å sikre at deltakerne ikke kjører ut av banetraseen og treffer hinder på utsiden.

Kommunikasjonsutstyr:
Dette er høyttalersystemer som vil sikre en enkel og sikker kommunikasjon fra løpsledelse til den enkelte deltaker.

Overvåkningsutstyr:
Dette er videoutstyr med skjermer som gjør det mulig å se alle hendelser på banen og som gir løpsledelsen umiddelbar informasjon om alt som skjer i løpet.

Brannsikring:
Utstyr for sikring mot brann og slukking av brann

Det gis ikke tilskudd til f.eks grus og gravearbeider

NBF vil presisere at tilskudd gitt til sikkerhetsutstyr skal brukes til arrangementer som er i trå med NBF sitt regelverk.

Det tillates ikke at utstyr som det er gitt tilskudd til blir brukt til arrangementer som NBF anser som å ikke å være i samsvar med lover og forskrifter:

Forskrift om motorsport på lukket bane eller annet avsperret område og om annen bruk av go-kart
Forskrift om bruk av kjøretøy
Lov om vegtrafikk (veitrafikkloven)

Veiledning for søknad om tilskudd                            Eksempel skjema                                  søknadskjema