Førstehjelp/Helsehjelp og forsikring

Svar fra Helsedirektoratet 22/41268, Svar på henvendelse,
Frivillig arbeid som førstehjelpere
Viser til deres e-post sendt 29. august 2022 og telefonsamtale 6. september 2022.
Spørsmålet dere stiller i e-posten er om frivillige førstehjelpere ved arrangementer i
bilsportforbundets regi må være forsikret på noen måte. Etter telefonsamtale avklarte
vi at forsikringen dere ønsket vurdert var hvis pasientskade skulle oppstå i etterkant
av behandling fra førstehjelper som er med i deres arrangement, det vil si om
pasientskadeerstatning kunne komme til anvendelse.

En må i denne sammenheng skille mellom førstehjelp og helsehjelp.
Førstehjelp vil i denne sammenheng være den generelle plikten til å yte førstehjelp til
skadde personer som trenger hjelp. Med helsehjelp menes enhver handling som har
forebyggende, diagnostisk, behandlende, helsebevarende, rehabiliterende eller pleie
og omsorgsformål og som utføres av helsepersonell, jfr helsepersonellovens §3.

Frivillige førstehjelpere uten autorisasjon som helsepersonell yter
ikke helsehjelp og er derfor heller ikke omfattet av ordningen
med pasientskadeerstatning.

Frivillige førstehjelpere fra arrangør klubben er forsikret som alle andre funksjonærer