Teknisk kontrollsjef

Teknisk kontrollsjef har som oppgave å utføre kontroll av biler. Den gjennomfører, ved bruk at passende teknisk utstyr, undersøkelsen av konkurranse-kjøretøyene og deltagernes personlige sikkerhetsutstyr, for å få bekreftet at alle tekniske regler overholdes. I tillegg avgi rapporter om alle kjøretøy som har vært involvert i ulykker, inkludert vurdering av kjøretøyets egnethet til å gjenoppta konkurransen. Skal ha ansvaret for å kontrollere at bilene oppfyller sikkerhetskrav og trafikksikkerhets-bestemmelser, både før og evt. etter løpet.

Kurs

For å bli teknisk kontrollør må man gå kurs. Når dette er fullført og godkjent vil man autoriseres som teknisk kontrollør. Kurs arrangeres av NBF.

Informasjon

Teknisk kontrollørs plikter er fastsatt i Generelle Bestemmelser

For mer informasjon se § 102 Offisielle funksjonærer

For mer informasjon om tekniske kontrollørers rolle se Vedlegg F til §102 – Funksjonærer i Norsk Bilsport