Informasjon fra Racingseksjonen

GT klassen har blitt stadig mer populær. Det er derfor viktig for seksjonen å presisere forskjellen på det tekniske regelverket gjeldende for klassene GT 1 og 2, kontra GT 3 og 4.
GT 1 og 2 stiller krav til at bilen skal være laget i minimum 100 eks., dvs at det skal være en serieprodusert bil, store inngrep i bilens konstruksjon er derfor ikke tillatt.
Biler der deler eller hele bilen er erstattet av en rør-ramme hører derfor ikke hjemme i denne klassen, men det er et fritt vekt/effekt forhold og klassen er delt i GT 1 og 2 etter felgbredde.
GT 3 og 4 regelverket er bygget på det tidligere tekniske regelverket for Special Saloon og der tillates det mye friere ombygging av bilens grunnkonstruksjon, men det er et mye strengere regelverk når det gjelder beregnet effekt i forhold til vekt.
I begge regelverk har seksjonen forbeholdt seg retten til å flytte en bil/fører opp eller ned i klassene hvis dette viser seg nødvendig grunnet ferdigheter eller tekniske løsninger.
Seksjonen kan da gi en skriftlig dispensasjon som gjelder for 1 år av gangen og som forutsetter at vedkommende bil/fører deltar i løp i dispensasjonsperioden. Dispensasjonen vil ikke automatisk bli fornyet uten ny søknad.