Ingen endring for ansvarsforsikring i bilsport

Som en del har registrert er det gjort visse endringer i Bilansvarsloven fra 1.1.21 når det gjelder krav til ansvarsforsikring. Dette har ingen innvirkning på bilsport.

 

En del har henvendt seg til oss ettersom det nå er innført krav til ansvarsforsikring på uregistrerte motorvogner. Slik forsikring har vi alltid hatt i bilsporten. Den tegnes av arrangøren for hver deltagerbil i alle løp og treninger som er organisert av klubb tilsluttet NBF.

Bilansvarsloven §2 pkt. c er også klar på at denne loven ikke gjelder for motorvogner når de deltar i organisert trenings- eller konkurransekjøring der det er tegnet forsikring i samsvar med reglene i Motorsportforskriften.

Noen har også tatt opp hva som gjelder for en delebil man har stående. En delebil må en kunne anta står rolig, og altså ikke er i bevegelse, og da gjelder ikke Bilansvarsloven iht §2 b).

Det er først og fremst innenfor bygg- og anleggsvirksomhet og i landbruket man vil bli berørt av disse nye kravene.

 

Fra Bilansvarsloven: 

  • 2.(skade som ikkje går inn under lova)

Ein skade går ikkje inn under lova i tilfelle då skaden

a) kjem av at motorvogna vert nytta til anna enn køyredoning, eller

 

b) er gjord medan vogna er forsvarleg fråsegsett utanfor gate, veg eller annan stad der ålmenta kan ferdast, eller

 

c) er gjord medan vogna er med i organisert trenings- eller konkurransekøyring på lukka bane eller anna avsperra område, og det er teikna forsikring i samsvar med reglane som gjeld for slik køyring, eller

 

d) er atomskade som går inn under lov om atomenergivirksomhet, kapittel III om erstatning og forsikring.