Kommunene får ansvar for støy

Stortinget har besluttet at myndighet etter forurensningsloven til å gi tillatelser og føre tilsyn med støy fra vindmøller, motorsportbaner og sivile skytebaner, skal overføres fra Fylkesmannen til kommunene. Klima- og miljødepartementet (KLD) har nå fastsatt forskrift om myndighet til kommunene etter forurensningsloven.
Myndigheten overføres 1. januar, og betyr også at Fylkesmannen fra samme tidspunkt mister sin myndighet på disse områdene.

Det er imidlertid vedtatt en overgangsbestemmelse som innebærer at søknader om tillatelser som har kommet inn til Fylkesmannen før 1. januar 2020, skal ferdigbehandles av Fylkesmannen.
Fylkesmannen vil fortsatt ha et veiledningsansvar overfor kommunene.