Tips og råd

Miljøstasjoner:

Faste / permanente baner, samt serviceplass ved andre ikke permanente anlegg/serviceplasser/depoer der service av konkurransebil forekommer ved trening/konkurranse, bør ha en mottaksplass / miljøstasjon for å håndtere spill og avfall som oppstår ved aktiviteten. Mottaksplassen skal håndteres slik at den har minst mulig påvirkning på miljøet rundt.

Miljøplaner:

Sørg for at det finnes dokumentasjon og planer tilgjengelig dersom uventet besøk fra politiske representanter og eller andre som er mer opptatt av miljø enn våre egne utøvere / arrangører.

Parc Ferme:

Beredskap for kunne ivareta oljesøl og lignende skal også finnes i Parc fermè.

Miljøstasjoner:

Miljøstasjon kan man kjøpe og leie av aktører i markedet, men det kan også lett lages selv.

Det bør være separate enheter til olje, drivstoff, frostvæske. Batterier m.m. bør det også avsettes plass til. Husk at også dekk kategoriseres som farlig avfall.

Vaskeplasser:

Tenk gjennom bruk av vann, og sørg for at vask av biler skjer på anviste plasser med spillvannstanker eller lignende.

Kommune:

Gå i dialog med kommunen når det gjelder tømming/levering av spesialavfall. Har klubben en god dialog med kommunen og viser at de tar miljøet på alvor kan det være mulig oppnå avtaler for gratis levering av slikt avfall.

Oljesøl:

Ha god beredskap for oljesøl m.m. på banen.

Støy:

Sørg for at regulerte bestemmelser for støy blir fulgt, men også andre forhold rundt støy på arrangementet. Publikum, trafikk, andre event/aktiviteter, speaker, helikoptertrafikk ++

Omgivelser:

Rallyarrangører og utøvere har særskilt ansvar for de omgivelsene løpet arrangeres i. Det være seg støy, grunneiere, opplysningsplikt, avtaler, annonsering, ferdsel i utmark, og beredskap. NBF kan gi ytterligere råd og tips på praktiske forhold.

Omdømme:

Sørg for at anlegget ser ryddig og imøtekommende ut ved arrangementer, både før, under og etter. Fremstår anlegget som ryddig og seriøst unngår man ofte misnøye fra naboer og omgivelser, og deltagere og publikum blir ansporet til å følge den linjen klubben har.

Publikum:

Sørg for at det er tilstrekkelig med søppelkasser for både deltagere og publikum. Ambulerende søpleplukkere underveis i arrangementet gjør etterarbeidet lettere og man bevisstgjør også gjestene.

Del ut søplesekker til deltagerne ved innsjekk og etter behov underveis.

Informasjon:

Gi informasjon til deltagere om hvor miljøstasjon, vaskeplass m.m. er både på førermøtet og ved å henge opp kart på oppslagstavlen hvor slike ting merket.

Send alltid gode miljøtips til vera.bakke.andresen@bilsport.no

Lykke til !