Power-Log: Informasjon til GT-klassene

Power-Log ble i sin tid innført som et kontroll verktøy for GT klassene i samråd med førerne og deres klasserepresentanter.

Overordnet var hensikten å oppnå rettferdig klasseinndeling basert på et regelverk som tar utgangspunkt i vekt-effekt som grunnlag for klassene.

Våre erfaringer har vist at dette er et svært nyttig verktøy som også oppfattes av flertallet førere som preventivt og rettferdig.

Erfaringen har også lært oss at det er meget krevende for våre funksjonærer å analysere måleresultatene og at forventningene om å få ut informasjon blant førerne ligger over det nivå vi kan etterkomme.

For å sikre at målingene gir et korrekt resultat, kreves en analyse av date som er registrert under kjøringen. Særlig for klassene 4 og 5 med relativt begrenset motorkraft kan små avvik utgjøre avgjørende verdier på effekten. Vi må huske at målingen ikke sier hvor mange Hk motoren yter, men effekten overført til fremdrift. Forhold som kan påvirke dette er kjørestil, førers evne til å utnytte bilen, rullemotstand, temperatur, luftfuktighet og diverse andre forhold.

Analysen av hver enhet tar mer enn 20 min for å oppnå tilstrekkelig sikkerhet og det sier seg selv at vi ikke kan analysere mange bokser etter hver finale. Det betyr også at en deltaker kan ha Power-Log i bilen under løp uten at den blir analysert.

Vi er innforstått med at førerne som har hatt Power-Log i bilen ønsker å få vite sitt resultat og gjerne også konkurrentenes resultater. Gitt den situasjonen vi erfarer og presset på våre frivillige funksjonærer, lar dette seg dessverre ikke gjøre.

Racingseksjonen har, sammen med vår jury og teknisk, kommet til følgende konklusjon når det gjelder fortsatt bruk av Power-Log:

  1. Prinsippet for all etterkontroll er basert på stikkprøveuttak. Power-Log er et verktøy for å kontrollere vekt/effekt mot bilens selvangivelse og utføres etter § 302 A
  2. Power-Log blir plassert i biler og klasser etter beste skjønn og alle bokser blir ikke nødvendig vis analysert. Det er stevnets jury som bestemmer hvem som skal analyseres. Analyse gjøres ikke avhengig av finaleresultater. Dersom resultatene er innenfor vekt/effekt faktor og i henhold til bilens selvangivelse, gis ingen tilbakemelding.
  3. Alle startene i GT klassene (unntatt GT+) skal ha selvangivelse tilgjengelig ved teknisk kontroll før kval og finaler.
  4. Kostnader knyttet til Power-Log legges ikke lenger til startavgift men dekkes av NBF/Seksjonen
  5. Alle førere påmeldt Rudskogen vil få en mail med ny selvangivelse som skal fylles ut og returneres.

Oslo 08.06.2021
Racingseksjonen