Tilskudd til utstyr 2024

Vi venter på årets tildeling fra Kulturdepartementet som kommer i løpet av mai. Inntil da kan vi dessverre ikke garantere for tilskudd.

Samtidig vil vi be de som har fått tilskudd tidligere og ikke har brukt tilskuddet eller ikke er blitt ferdig med arbeidet informere oss om fremdriften.

Vi minner om hva det kan søkes tilskudd til:

Lysanlegg:

Dette er et system som gjør det mulig å begrense personellbehovet på våre baner. Det er enkelt sagt et system som kommuniserer fra løpsledelse til den aktive via lyssignaler. Dette bedrer sikkerheten for funksjonærene betraktelig.

Barrierer, gjerde og autovern

Barrierer, sikkerhetsgjerde og/eller autovern mellom banetraseer og mellom bane og omgivelsene:

Dette vil sikre deltakere mot å treffe hverandre samt å sikre at deltakerne ikke kjører ut av banetraseen og treffer hinder på utsiden.

Kommunikasjonsutstyr:

Dette er høyttalersystemer som vil sikre en enkel og sikker kommunikasjon fra løpsledelse til den enkelte deltaker.

Overvåkningsutstyr:

Dette er videoutstyr med skjermer som gjør det mulig å se alle hendelser på banen og som gir løpsledelsen umiddelbar informasjon om alt som skjer i løpet. Dette vil øke sikkerheten for deltakerne.

Teknisk utstyr for å bekjempe brann i depot og ute på banen.

Dette er utstyr som f.eks brannhydrant, brannposter, skumanlegg, vanntanker/reservoar og varslings utstyr

Etablering av racekontroll med utstyr for å overvåke løp og hendelser.

Utstyr/kjøretøy som klubbene kan bruke i rekrutteringsarbeidet spesielt for unge.

Utstyr til sim-racing

 

Det gis ikke tilskudd til f.eks frakt, arbeid, grus og gravearbeider

NBF vil presisere at tilskudd gitt til sikkerhetsutstyr skal brukes til arrangementer som er i trå med NBF sitt regelverk.

Det tillates ikke at utstyr som det er gitt tilskudd til blir brukt til arrangementer som NBF anser som å ikke å være i samsvar med lover og forskrifter:

Forskrift om motorsport på lukket bane eller annet avsperret område og om annen bruk av go-kart
Forskrift om bruk av kjøretøy
Lov om vegtrafikk (veitrafikkloven)