Generelle retningslinjer Bilsport og Miljø

Virksomheten i norsk bilsport skal kjennetegnes ved at man tar utfordringer forbundet med bilsport og miljø på alvor. Arbeidet retter seg i særlig grad mot arrangører, utøvere og publikum/tilskuere. Utøvere og klubber skal kjenne til og følge NBFs miljøpolitikk og retningslinjer.

Bilsportens utøvere, arrangører, funksjonærer og andre skal:

 • Ha kjennskap til NBFs miljømål og virkemidler
 • Gjøre seg troverdige i klima- og miljøspørsmål
 • Vise i ord og handling miljøbevissthet
 • Søke bruk av drivstoff som på sikt minsker negativ påvirkningen på miljø
 • Å tilpasse og begrense lyden fra kjøretøy og anlegg slik at dette ikke påvirker omgivelsene i negativ retning
 • Håndtering alt avfall miljøriktig, som drivstoff, olje og andre væsker, samt batterier, dekk og andre bildeler
 • Etter trening og løp sørge for at avfall blir levert til steder som er avsett til dette
 • Bidra til å forebygge miljøulykker

Bilsportforbundet skal:

 • Utarbeidelse av reglement som tar miljømessige hensyn
 • Gjennom ulike tiltak som informasjon, kurs m.m., øke miljøengasjementet blant utøvere, arrangører, funksjonærer, publikum og andre
 • Ha og formidle den beste kompetansen på miljø og klimaspørsmål innenfor de utfordringer bilsporten står over for
 • Arbeide aktivt med spørsmål / problemstillinger innenfor miljø som kan ha betydning for bilsportens utøvere samt delta i samfunnets miljødebatt

Miljøarbeidet i NBF er organisert slik:

Miljøarbeidet er omfattende, men samtidig arbeider NBF med og forenkle og informere på en måte som kan være oversiktlig og naturlig og forholde seg til. Slik fungerer organiseringen av Miljøarbeidet i NBF:

NBF v/ Styret

Styret har det overordnede ansvaret for miljøarbeidet i Norges Bilsportforbund.

Arrangørklubb v/ styret

Styret i klubben bør utarbeide en miljøplan for klubben hvor det fremgår hva klubbens målsettinger er. Klubben bør ha en miljøansvarlig i styret som har ansvar for informasjon om klubbens miljøplan til bl.a. miljøansvarlige på de enkelte løp og treninger.  Styret bør også påse at klubben er i dialog med gjeldende kommune, og at miljøansvarlig i klubben har kopi av kommunal klima og energiplan alle kommuner i Norge har utarbeidet.

(Denne kan arkiveres sammen med miljøplanen)

Miljøansvarlig

På alle løp skal det oppnevnes en miljøansvarlig (NSR § 31) som inngår i organisasjonskomiteen. På treninger m.m. kan dette ansvaret samordnes med en annen funksjon.

Oppgaver:

 • Lage en miljøplan for løpet i samarbeid med klubbens øvrige ansvarlige og organisere oppgavene før, under og etter arrangementene.
 • Sørge for at de berørte funksjonærer er informert om miljøplanen og deres oppgaver i forbindelse med dette.
 • Sørge for at miljøtiltak kontrolleres før, under og etter arrangementene.
 • Overvåke konkurransen fra miljømessig synspunkt. (utslipp, støy, energibruk, vannforbruk, bruk av kjemikalier etc.)
 • Informere deltagere om tiltak gjennom informasjon på førermøte og for eksempel kart/tegning på oppslagstavle.
 • Annonsere, informere gjennom avtaler/grunneierkontrakter (rally) at rallyarrangører må vise spesielle hensyn til utmark, grunneiere og andre omgivelser.
 • Melde fra til løpsledelse ved konkurranse og arrangementer om iaktagelser vedrørende miljøulykker eller annet som avviker fra miljøbestemmelsene.
 • Informere publikum via høyttaleranlegg og program om arrangementets miljøtiltak

Forslag til miljøtiltak:

Det er mange lokale muligheter for tilpasninger og utførelse som ikke lar seg standardisere, basert på krav, pålegg, tilgang på leverandører og andre forhold.  Dette er derfor bare enkle forslag til og starte opp en mer kontinuerlig prosess.

Beredskap for kunne ivareta oljesøl og lignende skal også finnes i Parc fermè.

Utøvere

 • Tett presenning, unisorbmatte eller tilsvarende skal alltid anvendes under konkurransebil ved service på bilen og i depoet. Dekket skal være så stort at det også dekker større spill, altså større enn selve konkurransebilen. Spill på dekket får ikke skylles / tømmes på andre steder enn anvist plass av arrangøren.
 • Ha tilgjengelig oppsamlingsmulighet for væsker tilstrekkelig stort for de væskemengder som finnes på bilen.
 • Vask av bil får kun foregå på anviste plasser.
 • Ved uhell / forurensing skal arrangør umiddelbart informeres.

Arrangører

 • Faste / permanente baner, samt serviceplass ved andre ikke permanente anlegg/serviceplasser/depoer der service av konkurransebil forekommer ved trening/konkurranse, bør ha en mottaksplass / miljøstasjon for å håndtere spill og avfall som oppstår ved aktiviteten.
 • Vurdere generelle utfordringer knyttet til støy, utover støy fra konkurransebil. Det være seg plassering av høytalere, speaker, øvrig trafikk, event og andre aktiviteter knyttet til arrangementet.
 • Mottaksplassen skal håndteres slik at den har minst mulig påvirkning på miljøet rundt.
 • Beredskap for kunne ivareta oljesøl og lignende skal også finnes i Parc fermè.
 • Tilrettelegge for egen plass for vask av bil(er).
 • Rallyarrangører har ett særskilt ansvar knyttet til grunneiere, utmark og omgivelsene.

Oppfølging av miljøtiltakene

Under baneinspeksjoner vil det bli kontrollert om det er planlagte miljøtiltak for anlegget.  Dersom ikke, vil inspektørene henvise baneeier til NBF for råd om nødvendige tiltak.

Ved arrangementer skal miljøansvarlig sørge for at miljøtiltakene blir fulgt og rapportere om avvik til løpsleder.

Det vil i dette arbeidet bli lagt stor vekt på erfaringsutveksling mellom utøvere, arrangører og NBF – så det vil stadig bli oppdatert informasjon og endret reglement som ivaretar en fleksibel og konstruktiv oppfølging fremover.

Følg med på http://bilsport.no/miljo/ for mer info.