Tilskudd til utstyr 2021

Norges Bilsportforbund har fått tildelt midler som skal benyttes til utstyr. Kulturdepartementet har i år stilt 2,5 mill kroner til rådighet for norsk bilsport.

Siden 2018 er Norsk bilsport tilført 8,5 millioner kroner som i sin helhet går til våre tilsluttede klubber 

Disse midlene er det nå mulig for klubber å søke om tilskudd fra.

Det kan søkes om midler til følgende utstyr:

 • Lysanlegg som erstatter flaggposter
 • Lysanlegg for start/tyvstart
 • Anlegg for rundetelling
 • Anlegg som varsler tyvstart
 • Kommunikasjonsutstyr (radio) mellom løpsledelse og funksjonærer
 • Kommunikasjonsutstyr (høyttalersystem)mellom løpsledelse og depot
 • Overvåkningsutstyr som viser hva som skjer på banen under kjøring
 • Tidtagerutstyr
 • Utstyr som kontrollerer hastighet
 • Redningsutstyr og førstehjelpsutstyr (f.eks. hjertestarter)
 • Sikkerhetskjøretøy
 • Barrierer og/eller autovern mellom banetraseer og mellom bane og omgivelsene.

 

Tilskudd tildeles etter følgende retningslinjer:

 1. Klubber og avdelinger tilsluttet forbund som er tilsluttet NBF kan søke
 2. Søknader skal inneholde følgende: Tilbud fra leverandører samt budsjett for investeringen
 3. Utstyret må være kjøpt etter 1. januar 2021
 4. Søker må være eier av utstyret minst i 5 år.
 5. Tilskuddet kan gis til sikkerhetsutstyr, overvåkningsutstyr og kommunikasjonsutstyr
 6. Tilskuddssatsen settes til en tredjedel av den totale utstyrskostnaden
 7. Minimum tilskudd er 10.000,- kroner
 8. Maksimalt tilskudd er 200.000,- kroner
 9. Utstyr til aktiviteter for barn (6 til 12 år) og unge (13 – 19) år prioriteres
 10. Tilskuddet utbetales mot revidert regnskap

NBF vil presisere at tilskudd gitt til sikkerhetsutstyr skal brukes til arrangementer som er i trå med NBF sitt regelverk.

Forutsetninger:

Det tillates ikke at utstyr som det er gitt tilskudd til blir brukt til arrangementer som NBF anser som å ikke å være i samsvar med lover og forskrifter:

Forskrift om motorsport på lukket bane eller annet avsperret område og om annen bruk av go-kart

Forskrift om bruk av kjøretøy

Lov om vegtrafikk (veitrafikkloven)

 Fremgangsmåten er som følger:

Søknad sendes til info@bilsport.no og merkes tilskudd til utstyr.

https://bilsport.no/arrangorportal/tilskuddsordninger/
Eventuelle spørsmål kan rettes til Tom Vidar Kaasa, tlf 90950765